મેરા *આધાર#, મેરી પેહચાન
  • Aadhaar is the world's largest biometric Id program
  • Aadhaar based DBT helps save Rs. 90,000 crores of public money
  • Aadhaar centres in banks and post offices
  • Mobile Verification with Aadhaar Made Easy
  • Use your Aadhaar OTP yourself
  • Facing Issue with OTP? Now use TOTP. Download m-Aadhaar.
  • Charges for Aadhaar Services
  • Download your Aadhaar from uidai.gov.in
નવું શું છે

આધાર ઓનલાઈન સેવાઓ

Recently Asked Questions

મીડિયા રૂમ

સોશિયલ સ્ટ્રીમ અમને આની પર ફોલો કરો
youtube icon twitter icon facebook icon
UIDAI Website Vistors ગઈકાલે: 1,64,94,611 ગયા સપ્તાહે: 14,05,96,799ગયા મહિને: 4,72,16,70,240કુલ: 5,76,16,21,543