Filters

இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணைய அமைப்பில் தனிநபர் தகவல்களுக்கு பாதுகாப்பு

வசிப்பாளரின் தனிமையுரிமையை பாதுகாக்க இந்திய தனித்துவ அடையாள ஆணையம் எத்தகைய பாதுகாப்பு அம்சங்களைக் கொண்டிருக்கிறது?keyboard_arrow_down
இந்தியத் தனித்துவ அடையாள ஆணம் மேற்கொண்டுள்ள தகவல் பாதுகாப்பு மற்றும் தனிமையுரிமை நடவடிக்கைகள் என்ன?keyboard_arrow_down
What are அனுமதியில்லாமல் தகவல்களைப் பார்ப்பது அல்லது தகவல் சார்ந்த மோசடிகளுக்கான குற்றவியல் தண்டனைகள் என்னென்ன?keyboard_arrow_down