ಹಿಂದೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

 • Chairman

 • Shri Nandan Nilekani
  Joining Date:23-Jul-2009
  Relieving Date: 13-Mar-2014
  Office: HQ
 • Shri Vijay S Madan(Additional Charge)
  Joining Date:27-Mar-2014
  Relieving Date: 1-Sep-2015
  Office:HQ
 • Shri J. Satyanarayana(Part Time)
  Joining Date:12-Jul-2016
  Relieving Date: 15-Apr-2019
  Office:HQ
 • Director General and Mission Director

 • Shri R S Sharma
  Joining Date:31-Jul-2009
  Relieving Date:31-Mar-2013
  Office:HQ
 • Shri Vijay S Madan
  Joining Date:1-Apr-2013
  Relieving Date:1-Sep-2015
  Office:HQ
 • Dr. A B Pandey
  Joining Date:1-Sep-2015
  Relieving Date:11-July-2016*
  Office:HQ
 • *By notification dated 21.07.2016, Dr. A B Pandey, IAS(MH: 1984), Director General & Mission Director has been appointed as Chief Executive Office:r, UIDAI w.e.f. 12.07.2016
 • Chief Executive Officer

 • Dr. A B Pandey
  Joining Date:12-July-2016
  Relieving Date:23-Oct-2019
  Office:HQ
 • Shri Pankaj Kumar
  Joining Date:23-Oct-2019
  Relieving Date:05-Apr-2021
  Office:HQ
 • Sh. Saurabh Garg
  Joining Date:05-April-2021
  Relieving Date:21-April-2023
  Office:HQ
 • Deputy Director General

 • Sh. Rupinder Singh
  Joining Date:08-Aug-2016
  Relieving Date:07-Aug-2023 
  Office:HQ Delhi
 • Sh. Alok Shukla
  Joining Date:05-Aug-2020
  Relieving Date:04-Aug-2023 
  Office:HQ Delhi
 • Sh. Anup Kumar
  Joining Date:05-Aug-2020
  Relieving Date:04-Aug-2023 
  Office:RO Bengaluru, Tech Centre
 • Sh. Sumnesh Joshi
  Joining Date:05-Aug-2020
  Relieving Date:04-Aug-2023 
  Office:RO Mumbai, HQ Delhi
 • Sh. Devajit Khound
  Joining Date:11-Jun-2018
  Relieving Date:10-Jun-2023
  Office:RO Guwahati
 • Sh. RS. Gopalan
  Joining Date:07-Feb-2019
  Relieving Date:10-Oct-2022
  Office:RO Bengaluru
 • *Vide ACC Order no. 33/3/2019-DO (SM.II) dated 22.01.2019, Sh. RS. Gopalan (OD:2001) was appointed as DDG from ADG.
 • Sh. Pronab Mohanty
  Joining Date:22-July-2016
  Relieving Date:31-Oct-2021
  Office:HQ Delhi
 • Sh. G Venugopal Reddy
  Joining Date:02-Sep-2016
  Relieving Date:13-Feb-2020
  Office:RO Hyderabad
 • Dr. Tanuja Pande
  Joining Date:02-Jun-2015
  Relieving Date:01-Jun-2020
  Office:UIDAI HQ
 • Dr. Y.L.P. Rao
  Joining Date:10-Apr-2013
  Relieving Date:30-Sep-2020
  Office:UIDAI HQ
 • Smt. Reema Hota Singh
  Joining Date:12-Feb-2014
  Relieving Date:11-Feb-2021
  Office:RO Lucknow
 • Shri Pradeep Kumar
  Joining Date:29-Nov-2018
  Relieving Date:18-May-2021
  Office:RO Delhi
 • Smt. K. Ganga
  Joining Date:8-Oct-2009
  Relieving Date:01-May-2013
  Office:HQ
 • Shri J R K Rao
  Joining Date:1-Dec-2009
  Relieving Date:30-Apr-2010
  Office:HQ
 • Shri V.S. Bhaskar
  Joining Date:8-Dec-2009
  Relieving Date:23-Feb-2012
  Office:RO Hyderabad
 • Shri B.B. Nanawati
  Joining Date:6-Jan-2010
  Relieving Date:05-Jan-2013
  Office:HQ
 • Shri Davinder Kumar
  Joining Date:3-Feb-2010
  Relieving Date:25-Feb-2014
  Office:HQ
 • Shri Ashok Pal Singh
  Joining Date:1-Apr-2010
  Relieving Date:30-Sep-2014
  Office:HQ
 • Shri Ashok Mahadeorao Dalwai
  Joining Date:15-Apr-2010
  Relieving Date:29-Apr-2015
  Office:RO Bengaluru
 • Shri Nirmal Kumar Sinha
  Joining Date: 24-May-2010
  Relieving Date:24-May-2011
  Office:HQ
 • Shri Anil Kumar Khachi
  Joining Date:16-Jun-2010
  Relieving Date:22-Jul-2013
  Office:HQ
 • Dr. A.B. Pandey
  Joining Date:1-Sep-2010
  Relieving Date:31-Aug-2015
  Office:RO Mumbai
 • Shri M.S. Seetharaman
  Joining Date:15-Feb-2011
  Relieving Date:01-Nov-2012
  Office:HQ
 • Smt. Sujata Chaturvedi
  Joining Date:13-May-2011
  Relieving Date:26-Dec-2014
  Office:RO Delhi
 • Shri Kumar Alok
  Joining Date:30-Jun-2011
  Relieving Date:20-Jan-2014
  Office:HQ
 • Smt. Keshni Anand Arora
  Joining Date:11-Jul-2011
  Relieving Date:31-Aug-2015
  Office:RO Chandigarh
 • Shri M V S Rami Reddy
  Joining Date:20-Sep-2012
  Relieving Date:19-Dec-2017
  Office:RO Hyderabad
 • Shri Sandeep Verma
  Joining Date:7-Oct-2013
  Relieving Date:22-May-2015
  Office:HQ & RO Delhi
 • Shri Aniruddhe Mukerjee
  Joining Date:23-Oct-2013
  Relieving Date:27-Feb-2015
  Office:HQ
 • Shri Alok Chaturvedi
  Joining Date:16-Dec-2013
  Relieving Date:31-May-2016
  Office:HQ
 • Smt. Nandana Munshi
  Joining Date:18-Feb-2014
  Relieving Date:17-Feb-2016
  Office:RO Ranchi
 • Shri L K Pegu
  Joining Date:26-Feb-2014
  Relieving Date:26-Jul-2017
  Office:RO Guwahati
 • Dr. Shreeranjan
  Joining Date:19-May-2014
  Relieving Date:22-Feb-2016
  Office:HQ
 • Shri M C Jauhari
  Joining Date:10-Nov-2014
  Relieving Date:11-Feb-2016
  Office:HQ
 • Shri H C Agarwal
  Joining Date: 26-Dec-2014
  Relieving Date:30-Sep-2016
  Office:HQ
 • Smt. Radha Chauhan
  Joining Date:01-Apr-2015
  Relieving Date:01-Feb-2016
  Office:HQ
 • Shri Raja Sekhar Vundru
  Joining Date:11-Apr-2015
  Relieving Date:02-Oct-2016
  Office:RO Delhi
 • Shri Narendra Bhooshan
  Joining Date:11-Jul-2016
  Relieving Date:10-Jul-2018
  Office:HQ Delhi
 • Shri Rajesh Kumar Singh
  Joining Date:04-Oct-2016
  Relieving Date:15-Oct-2017
  Office:Delhi
 • Shri Sanjay Ambadas Chahande
  Joining Date:01-Jun-2016
  Relieving Date:31-may-2019
  Office:RO Mumbai
 • Shri Ram Subhag Singh
  Joining Date: 16-Jun-2016
  Relieving Date:02-Apr-2018
  Office:RO Chandigarh
 • Shri Shishir Sinha
  Joining Date:25-May-2017
  Relieving Date:16-Oct-2018
  Office:HQ & RO Delhi
 • Member(Part-Time)

 • Dr. Anand Deshpande
  Joining Date:08.Sep.2016
  Relieving Date:11.Sep.2022
  Office: HQ