મેરા *આધાર#, મેરી પેહચાન
  • Mobile Verification with Aadhaar Made Easy
  • Use your Aadhaar OTP yourself
  • Facing Issue with OTP? Now use TOTP. Download m-Aadhaar.
  • Now Aadhaar Enrolment and Update Facility in Banks & Post Offices
  • Charges for Aadhaar Services
  • Download your Aadhaar from uidai.gov.in
  • Lost your Aadhaar Letter? Don't have Enrolment Slip? Retrive online from uidai.gov.in
  • Now you can update Only Address Online
  • mAadhaar App now available on Google Play Store
નવું શું છે

આધાર ઓનલાઈન સેવાઓ

Recently Asked Questions

મીડિયા રૂમ

સોશિયલ સ્ટ્રીમ અમને આની પર ફોલો કરો
youtube icon twitter icon facebook icon
UIDAI Website Vistors ગઈકાલે: 70,40,436 ગયા સપ્તાહે: 8,49,58,664ગયા મહિને: 37,42,44,980કુલ: 5,49,41,05,460