ಆರ್ಕೈವ್ಸ್

https://uidai.gov.in/images/Citizen_Charter_January_23-06_03_2023.pdf