ಭಾರತೀಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಆಧಾರ್

ಭಾರತೀಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಆಧಾರ್ (ವಿತ್ತೀಯ/ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತಿತರ ಸಹಾಯಧನಗಳು, ಪ್ರಯೋಜನಗಳುಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವಂತಹ ವಿತರಣೆ) ಅಧಿನಿಯಮ, 2016ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಂತ್ರಾಲಯವು 12 ಜುಲೈ 2016 ರಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದಂತಹ ಒಂದು ಶಾಸನಬದ್ಧ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಅದನ್ನು ಒಂದು ಶಾಸನಬದ್ಧ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು, ಅದರ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಎ-43011/02/2009-ಆಡಳಿತ.I) ದಿನಾಂಕ 28 ಜನವರಿ 2009 ರ ಮೂಲಕ ಬಾವಿಗುಪ್ರಾವು ಅಂದಿನ ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗದ (ಪ್ರಸಕ್ತ ನೀತಿ ಆಯೋಗ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಿತು. ತದನಂತರ 12 ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 2015ರಂದು ಸರ್ಕಾರವು ಭಾವಿಗುಪ್ರಾವನ್ನು ಅಂದಿನ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಂತ್ರಾಲಯದ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರ ಹಂಚಿಕೆಗಳ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿತು.

ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ, (ಎ) ನಕಲು ಹಾಗೂ ಖೋಟಾ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟುದೃಢಕಾಯವಾಗಿರುವಹಾಗೂ (ಬಿ) ಒಂದುಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮಿತವ್ಯಯತೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದಾದ ಹಾಗೂ ದೃಢೀಕರಿಸಬಹುದಾದ “ಆಧಾರ್” ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಭಾರತೀಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಪ್ರಥಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 29 ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 2010ರಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟದ ನಂದೂರ್ಬಾರಿನ ಓರ್ವ ನಿವಾಸಿಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು, ಈವರೆವಿಗೂ ಭಾರತದ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ 120+ ಕೋಟಿಗೂ ಮೀರಿದಂತೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

ಆಧಾರ್ ಅಧಿನಿಯಮ, 2016ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾವಿಗುಪ್ರಾವು, ಆಧಾರ್ ಜೀವನ ಚಕ್ರದ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ, ಕಾರ್ಯನೀತಿಯನ್ನುಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು

ಬಾವಿಗುಪ್ರಾದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ರಚನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು.