ಹಕ್ಕುನಿರಾಕರಣೆ

ಈಜಾಲತಾಣವನ್ನುಭಾರತೀಯವಿಶಿಷ್ಟಗುರುತುಪ್ರಾಧಿಕಾರವುಹೊರತಂದಿದೆ. ಈಜಾಲತಾಣವನ್ನುವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವವೇಳೆಯಲ್ಲಿನೀವು, ಸರ್ಕಾರಿಹಾಗೂಖಾಸಗಿಸಂಸ್ಥೆಗಳನಿರ್ದೇಶಿಕೆಗಳುಹಾಗೂಸಂಪರ್ಕಗಳುನಿಮ್ಮಗಮನಕ್ಕೆಬರುತ್ತವೆ. ಈಜಾಲತಾಣಗಳಅಡಕಗಳುಒಂದುಪ್ರಾಧಿಕಾರದಜವಾಬ್ದಾ ರಿಅಥವಾಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದಅನುಮೋಧಿತಗೊಂಡಿರುವವುಗಳುಎಂಬುದಾಗಿಅರ್ಥೈಸಕೂಡದುಹಾಗೂಇವುಗಳುಸಂಬಂಧಿತಸಂಸ್ಥೆಗಳಮಾಲೀಕತ್ವದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ,ಹೆಚ್ಚಿನಮಾಹಿತಿಗಾಗಿಅಥ ವಾಸಲಹೆಗಳಿಗಾಗಿಅವುಗಳನ್ನುಸಂಪರ್ಕಿಸತಕ್ಕದ್ದು