Filters

ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗಾಗಿ

ಆಧಾರ್ ದೃಢೀಕರಣ ಎಂದರೇನು?keyboard_arrow_down
ನಾನು ಯಾವಾಗ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯತೆಯಿರುತ್ತದೆ?keyboard_arrow_down
ಆಧಾರ್ ದೃಢೀಕರಣದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?keyboard_arrow_down
ತಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ದೃಢೀಕರಣವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿವಾಸಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿರುವುದೆ?keyboard_arrow_down
ನಾನು ಸ್ವಯಂ ನಾನೇ ದೃಢೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದಾಗ್ಯೂ, ನಾನು ಒಂದು ದೃಢೀಕರಣ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವೆನು. ನಾನು ಯಾರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸತಕ್ಕದ್ದು?keyboard_arrow_down
ನಾನು ಕೇವಲ ನನ್ನ ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ದೃಢೀಕರಿಸುವ ಅಗತ್ಯತೆಯಿರುತ್ತದೆಯೇ?keyboard_arrow_down
ನಾನು ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಬೆರಳುಮುದ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ನನ್ನ ದೃಢೀಕರಣ ಕೋರಿಕೆಯು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮ ಭೀರುತ್ತದೆ?keyboard_arrow_down
ನನ್ನ ದೃಢೀಕರಣದ ಕೋರಿಕೆಯು ತಿರಸ್ಕೃತಗೊಂಡಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನು (ಪಡಿತರ, ರಾಗ್ರಾಉಖಾಅದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ, ಇತ್ಯಾದಿ) ನನಗೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದೆ?keyboard_arrow_down
ನನ್ನ ಬೆರಳುಮುದ್ರಿಕೆಗಳು ಸವೆದು ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲಿ/ನನಗೆ ಬೆರಳುಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು?keyboard_arrow_down
ಒಂದು ಸಲದ ಸಂಕೇತಪದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೋರಬಹುದು?keyboard_arrow_down