யு.ஐ.டி.ஏ.ஐ.வின் நிர்வாக அமைப்பு

Dr. Anand Deshpande, Member (part-time), UIDAI

டாக்டர்ஆனந்த்ததஷ் பாண் தட

உறுப்பினர்(பகுதி தநரம்), UIDAI

டாக்டர்ஆனந்த்ததஷ் பாண் தட, இந்திய தனித்துவ அடடயாள ஆடணயத்தின் (UIDAI) பகுதி தநர உறுப்பினராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

டாக்டர்ஆனந்த்ததஷ் பாண் தட, நிறுவனர், தடைவர்மற்றும் பபர்சிஸ் படண் ட்சிஸ் டம்ஸ் இன் நிர்வாக இயக்குனர். கரக்பூரிை் உள்ள இந்திய பதாழிை்நுட்பக்கழகத்திை் இருந்து பி படக்(hons.) கணினி அறிவியை் மற்றும் பபாறியியை் பட்டம் பபற்றவர்மற்றும் இந்தியானா யூனிவர்சிட்டி ப்ளூமிங்டன் இை் எம்.எஸ் மற்றும் பிஎச்டி கணினி அறிவியை்முடித்தவர். இன்று பகிரங்கமாக வர்த்தகம் மற்றும் உைகளாவிய நிறுவனம் பபர்சிஸ் படண் ட்சிஸ் டம், 1990 ை் பதாடங்கப்பட்டதிலிருந்து அவர்அதன் வளர்ச்சியிை் உந்து சக்தியாக இருந்தார்.

Dr. Saurabh Garg, CEO, UIDAI

டாக்டர்த ௌரப்கர்க்

தரைரம நிர்வாக அதிகாரி (CEO), UIDAI

டாக்டர்பசௌரப்கர்க்இந்திய தனித்துவ அடடயாள ஆடணயத்தின்(UIDAI) தடைடம நிர்வாக அதிகாரி ஆவார். இதற்கு முன் அவர்ஒடிசாவின் தவளாண் டம மற்றும்விவசாயிகள் அதிகாரமளித்தை்முதன்டம பசயைாளராக இருந்தார், அங்கு அவர்விவசாயத்டத டிஜிட்டை் மயமாக்குதை் மற்றும்விவசாயிகளுக்கான தநரடி வருமான பரிமாற்ற திட்டத்டத உருவாக்குதை்ஆகியவற்றிை் பணியாற்றினார். அவர்இந்திய அரசாங்கத்தின் நிதி அடமச்சகத்திை் பணிபுரிந்தார், அங்கு அவர்ததசிய முதலீடு மற்றும்உள்கட்டடமப்பு நிதிடய (NIIF) உருவாக்கினார்; அந்நிய தநரடி முதலீடு (FDI) பகாள்டககடள தமம்படுத்துவதிை் பணியாற்றினார்; டிஜிட்டை் பகாடுப்பனவுகளுக்கான கட்டடமப்டபத்தயாரித்தை்; தங்கத் துடற பகாள்டககடள மறுசீரடமத்தை் மற்றும் இருதரப்பு முதலீட்டு ஒப்பந்தங்களுக்கான (பிஐடி) தபச்சுவார்த்டதக்கு வழிவகுத்தார். நிதி அடமச்சகம், நிதி ஆதயாக், ஆர்பிஐ மற்றும் SEBI அடமத்த 'சமூகப்பங்குச் சந்டதகளிை்' அடமக்கப்பட்ட நிபுணர்குழுக்கள் / பணிக்குழுக்களிை் உறுப்பினராக இருந்தார். 'கமாடிடிஸ் ஸ் பாட்மற்றும் படரிதவடிவ் சந்டதகளின் ஒருங்கிடணப்பு'; 'டிஜிட்டை் பகாடுப்பனவுகடள ஊக்குவித்தை்'; மற்றும் 'பமய்நிகர்/ கிரிப்தடா நாணயங்கள் பதாடர்பான கட்டடமப்பு'. நகர்ப்புற மற்றும் பதாழிை்துடற உள்கட்டடமப்டப உருவாக்கும் பகுதிகளிலும்அவர்பணியாற்றியுள்ளார்.

டாக்டர். கர்க்ஒடிசா தகடரின் ஐஏஎஸ் அதிகாரி மற்றும்அரசு, மாவட்டம், மாநிை, மத்திய அரசு மற்றும் தனியார்துடறயின் பை்தவறு நிடைகளிை் 30 ஆண் டுகளுக்கும் தமைான அனுபவம் பபற்றவர். அவர்வாஷிங்டன் டிசியிை் இந்தியாவுக்கான நிர்வாக இயக்குனர்அலுவைகத்திை் உைக வங்கியின் ஆதைாசகராகவும் பணியாற்றியுள்ளார். அவர்பபாதுத்துடற நிறுவனங்களின் தடைவர்/ நிர்வாக இயக்குநராக இருந்துள்ளார்.

டாக்டர். கர்க்ஒடிசா தகடரின் ஐஏஎஸ் அதிகாரி மற்றும்அரசு, மாவட்டம், மாநிை, மத்திய அரசு மற்றும் தனியார்துடறயின் பை்தவறு நிடைகளிை் 30 ஆண் டுகளுக்கும் தமைான அனுபவம் பபற்றவர். அவர்வாஷிங்டன் டிசியிை் இந்தியாவுக்கான நிர்வாக இயக்குனர்அலுவைகத்திை் உைக வங்கியின் ஆதைாசகராகவும் பணியாற்றியுள்ளார். அவர்பபாதுத்துடற நிறுவனங்களின் தடைவர்/ நிர்வாக இயக்குநராக இருந்துள்ளார்.

பதாழிை்நுட்பம் பட்டம் பபற்றவர். அவர்ைண் டன் ஸ் கூை்ஆஃப்எகனாமிக்ஸ் & அரசியை்விஞ்ஞானத்திை் பசபவனிங் குருகுை உறுப்பினராக இருந்தார.

நிர்வாகத்திை் புதுடம, உள்கட்டடமப்பு நிதி மற்றும் நிதி தமம்பாடு உள்ளிட்ட பை்தவறு துடறகளிை் புத்தகங்களுக்கு பங்களிப்பு பசய்துள்ளார்மற்றும் கட்டுடரகடள பவளியிட்டுள்ளார்.